کوچه 74 http://pelake74.mihanblog.com 2018-11-20T12:53:43+01:00 text/html 2016-04-26T13:13:52+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی اولین جشن بدون بابا http://pelake74.mihanblog.com/post/1193 <div class="post_media"> <div class="portlet" id="media_1256147"> <div class="portlet-content"> <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:839.21568627451px" data-collapsed="839.21568627451"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/i6vFcXquBEkE_37BQ7AOqTiLaJnF6-lTvn4Ibhduq7Eq6MtwOyYe7g/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/1420072?lid=1256147" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/i6vFcXquBEkE_37BQ7AOqTiLaJnF6-lTvn4Ibhduq7Eq6MtwOyYe7g/s/w535/" alt="افسران - اوبین جشن بدون بابا"></div> </div> </div></div> </div> </div>&nbsp; روی کیک تولد، آخرین تصویر «محمدعلی صدرزاده» و پدرش نقش بسته بود. عکسی که حدود دو ماه قبل از شهادت پدر، در «سوریه» به ثبت رسید. text/html 2016-04-26T13:08:59+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی دگر باید بند پوتین ها را محکم بست.. http://pelake74.mihanblog.com/post/1192 <div class="post_main"> <div class="post_media"> <div class="portlet" id="media_1256269"> <div class="portlet-content"> <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:500px" data-collapsed="500"> <div class="media_box image ifImageIsSmall" style="width:535px" title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/oggbzAthrKDD9rNFxOQnSWZ7dL_mUzksjkvZZHSbPsJ821nq8fbVxw/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/1420225?lid=1256269" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/oggbzAthrKDD9rNFxOQnSWZ7dL_mUzksjkvZZHSbPsJ821nq8fbVxw/s/w500/" alt="افسران - دگر باید بند پوتین ها را محکم بست.."></div> </div> </div></div> </div> </div> <div itemprop="description" class="post_content expanded"> <div class="post_text_content"> <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8C-%D9%84%D9%90%D9%85%D9%8E%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%A8%D9%8E%DA%A9%D9%85..">#و-حربٌ-لِمَن-حارَبَکم..</a> <br> <br> در جنگم با هرکه <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%B4%D9%85%D8%A7">#شما</a> با ان در جنگید..<br> .<br> .<br> دگر باید <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7">#بند-پوتین-ها</a> را محکم بست...{-35-}</div></div></div> text/html 2016-04-26T13:07:32+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی هنوز اماممان چفیه به گردن دارد http://pelake74.mihanblog.com/post/1191 <div class="post_main"> <div class="post_media"> <div class="portlet" id="media_1256112"> <div class="portlet-content"> <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:537.98882681564px" data-collapsed="537.98882681564"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/gPElh9UgIVT5agYeJ0HzwLra9DixcQkXLm9JaGg33T3WbevL_URcWg/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/1420032?lid=1256112" style="margin-top: 0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/gPElh9UgIVT5agYeJ0HzwLra9DixcQkXLm9JaGg33T3WbevL_URcWg/s/w535/" alt="افسران - هنوز اماممان چفیه به گردن دارد" height="350" width="389"></div> </div> </div></div></div></div></div> text/html 2016-01-22T07:17:08+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی بامن چه کرده است گناهان بیشمار. حتی میان خواب ، حرم را ندیده ام http://pelake74.mihanblog.com/post/1190 <div class="post_main"> <div class="post_media"> <div class="portlet" id="media_1193068"> <div class="portlet-content"> <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:337.45395948435px" data-collapsed="337.45395948435"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/dmqdIwwbzkqIRvZxlxrwSeGzjxMFD4-NID-IgJuPUWh1L2KbXrVVIA/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/1340429?lid=1193068" style="margin-top: 0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/dmqdIwwbzkqIRvZxlxrwSeGzjxMFD4-NID-IgJuPUWh1L2KbXrVVIA/s/w535/" alt="افسران - بامن چه کرده است گناهان بیشمار. حتی میان خواب ، حرم را ندیده ام" height="337" width="453"></div> </div> </div></div></div></div></div> text/html 2016-01-22T07:10:37+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی اقتدار عزت http://pelake74.mihanblog.com/post/1189 <div class="post_main"> <div class="post_media"> <div class="portlet" id="media_1193225"> <div class="portlet-content"> <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:475.55555555556px" data-collapsed="475.55555555556"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/j744VfHZ7PWXfSMjw6gUmOOEySZq-7DlS9szmbuHoWrz46LhzilkAQ/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/1340639?lid=1193225" style="margin-top: 0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/j744VfHZ7PWXfSMjw6gUmOOEySZq-7DlS9szmbuHoWrz46LhzilkAQ/s/w535/" alt="افسران - اقتدار عزت" height="475" width="397"></div> </div> </div></div></div></div></div> text/html 2016-01-22T07:08:10+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی امام خامنه ای: عقل و فهم جوانان حزب‌ الهی از برخی بزرگان کشور بیشتر است! http://pelake74.mihanblog.com/post/1188 <div class="post_main"> <div class="post_media"> <div class="portlet" id="media_1193191"> <div class="portlet-content"> <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:632.27272727273px" data-collapsed="632.27272727273"> <div class="media_box image " title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/TYU6Clu5yMIShhR3AqqewDQ-l_MqeXN8rjgnK5VD2_JnhVf9XC4i-A/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/1340599?lid=1193191" style="margin-top: 0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/TYU6Clu5yMIShhR3AqqewDQ-l_MqeXN8rjgnK5VD2_JnhVf9XC4i-A/s/w535/" alt="افسران - امام خامنه ای: عقل و فهم جوانان حزب‌ الهی از برخی بزرگان کشور بیشتر است!" height="632" width="377"></div> </div> </div></div></div></div></div> text/html 2016-01-22T07:00:15+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی امنیت امانت است http://pelake74.mihanblog.com/post/1187 <div class="post_main"> <div class="post_media"> <div class="portlet" id="media_1193132"> <div class="portlet-content"> <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:327px" data-collapsed="327"> <div class="media_box image ifImageIsSmall" style="width:535px" title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/SOu0CpX-V9X4c3mm0hoDGadK0Qy3_e-PXaH7XYxo1RsdyeuXrb3mUA/s/w100/"><img title="//www.afsaran.ir/media/1340509?lid=1193132" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/SOu0CpX-V9X4c3mm0hoDGadK0Qy3_e-PXaH7XYxo1RsdyeuXrb3mUA/s/w482/" alt="افسران - امنیت امانت است"></div> </div> </div></div></div></div></div> text/html 2016-01-15T10:18:38+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی کلام رهبری http://pelake74.mihanblog.com/post/1186 <img class="shrinkToFit" alt="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/5y9FyQDOwPeqcAwxH9A2zVIlyRYAUFJhyrFL_s1yAsQW3c22e4dCAw" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/5y9FyQDOwPeqcAwxH9A2zVIlyRYAUFJhyrFL_s1yAsQW3c22e4dCAw" height="657" width="423"> text/html 2016-01-15T10:16:43+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی الگوی واقعی و الگوی هالیوودی.... http://pelake74.mihanblog.com/post/1185 <img title="//www.afsaran.ir/media/1333369?lid=1187568" style="margin-top: 0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/5crY9S8Qthr8JmKJLzHEkqBc9tZETDjduwa6el6H20hM-_qswfebDA/s/w535/" alt="افسران - الگوی واقعی و الگوی هالیوودی...." height="665" width="456"> text/html 2016-01-15T10:15:13+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی احمد توکلی..... http://pelake74.mihanblog.com/post/1184 <img title="//www.afsaran.ir/media/1333748?lid=1187858" style="margin-top: 0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/kqEe8KHHNaqkxop1ZH0PHFV0MB0rcATiBtfD0SOos7E9kdQLJRmr4w/s/w535/" alt="افسران - احمد توکلی....." height="535" width="472"> text/html 2016-01-15T10:14:20+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی ما بودیم وشهدا http://pelake74.mihanblog.com/post/1183 <img title="//www.afsaran.ir/media/1333821?lid=1187909" style="margin-top: 0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/-gP1mJ6v9I30TAkJ7C60pdgn0JOdxjN6F6t92_ukDahOs03JQV6aAw/s/w535/" alt="افسران - ما بودیم وشهدا" height="504" width="412"> text/html 2016-01-15T10:13:35+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی کلام رهبری http://pelake74.mihanblog.com/post/1182 <img title="//www.afsaran.ir/media/1333753?lid=1187862" style="margin-top: 0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/c40FrG-TLy3mtXQ8kY9IC07EUG34gsbk2rR1G38RFBiuoorRM_s1Rg/s/w535/" alt="افسران - کلام رهبری" height="378" width="432"> text/html 2016-01-09T11:04:42+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی غفلت ... http://pelake74.mihanblog.com/post/1181 <img class="shrinkToFit" alt="http://www.axgig.com/images/89836706349445057381.jpg" src="http://www.axgig.com/images/89836706349445057381.jpg" height="396" width="471"> text/html 2016-01-09T11:03:41+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی عمار باشیم... http://pelake74.mihanblog.com/post/1180 <p style="text-align: center;" align="right"><img src="http://www.axgig.com/images/27909637420491996472.jpg" alt="" height="437" width="511"></p> text/html 2016-01-09T10:59:11+01:00 pelake74.mihanblog.com هادی تفاوت میان عزت و ذلت، با ذکر مثال http://pelake74.mihanblog.com/post/1179 <div class="post_main"> <div class="post_media"> <div class="portlet" id="media_1182885"> <div class="portlet-content"> <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:462px" data-collapsed="462"><img title="//www.afsaran.ir/media/1327420?lid=1182885" style="margin-top: 0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/6rTcV9kX6l6_09Ggi6s16EkZXI2VoZw14NjCj6Zg711xUxSLED0EQw/s/w480/" alt="افسران - تفاوت میان عزت و ذلت، با ذکر مثال" height="373" width="413"> </div> </div></div></div></div></div>